REGULAMIN STOŁÓWKI  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 94

 1. I MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE
 2. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI
 3. Do korzystania z obiadów uprawnieni są uczniowie oraz pracownicy szkoły. Zgłoszenia dokonują rodzice dziecka lub opiekunowie prawni w stołówce szkolnej osobiści lub wysyłają zgłoszenie na adres mailowy podany na stronie internetowej szkoły.
 4. Korzystanie ze stołówki szkolnej jest odpłatne.
 5. Wszelkie zmiany w terminach korzystania z obiadów, dłuższe nieobecności, rezygnacja z obiadów, zmiany wybranej opcji abonamentu posiłków należy przesłać na podany powyżej adres e-mail do ostatniego dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.
 6. PŁATNOŚCI ZA OBIADY
 7. Informacja o koszcie posiłków za dany miesiąc umieszczana jest na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w stołówce szkolnej;
 8. Płatność za obiady uiszczana jest za cały miesiąc z góry przelewem na konto bankowe lub u kierownika stołówki najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc następny.
 9. Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres email w tytule wiadomości podając numer szkoły, klasę oraz imię i nazwisko dziecka lub pozostawiając u kierownika stołówki.
 10. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za posiłki.
 11. Zaległości w płatnościach za posiłki skutkują wstrzymaniem wydawania obiadów do czasu uregulowania zaległości.

III.  ZWROTY ZA OBIADY

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić jeżeli nieobecność dziecka na obiadach zostanie zgłoszona osobiście, droga mailową lub telefonicznie najpóźniej do godziny 800.
 2. Wszelkie nieobecności zgłaszane z zachowaniem powyższych zasad dokonuje się w formie odpisu z należności w następnym miesiącu. Za nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie nie będą odliczane koszty obiadów.
 3. ZASADY ZACHOWANIA NA STOŁÓWCE SZKOLNEJ
 4. Stołówka szkolna pracuje w godzinach 11.30 do 15.00.

Wydawanie obiadów odbywa się zgodnie z harmonogramem umieszczonym na tablicy ogłoszeń.

Doraźne zmiany godzin wydawania posiłków dla całych klas/grup uczniów, np. w związku z późniejszym powrotem z wycieczki, zawodów itp.  zgłasza wychowawca klasy.

 1. Na terenie stołówki podczas posiłków mogą przebywać tylko i wyłącznie uczniowie korzystający obiadów.
 2. Osoby korzystające z obiadów w stołówce szkolnej zobowiązuje się do zachowania przepisów BHP, w szczególności ostrożności przy wydawaniu gorących posiłków.
 3. Posiłki należy spożywać w ciszy i spokoju.
 4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. Naczynia po spożyciu posiłków powinny być odstawione w wyznaczonym miejscu.
 5. W stołówce szkolnej przebywają tylko uczniowie, którzy mają wykupione obiady.
 6. Przy okienku „wydawania obiadów” uczniowie ustawiają się w kolejności przybycia.
 7. Pobieranie posiłków, napojów poza wyznaczonymi godzinami obiadów tylko za zgodą pracowników stołówki, tylko dla dzieci zgłoszonych na obiady.
 8. Należy odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników kuchni.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. Aktualny jadłospis oraz cennik obiadów za dany miesiąc znajduje się na stronie internetowej szkoły.
 3. W dni wolne od zajęć stołówka jest nieczynna.